Realizujeme medzinárodne cenené projekty

Budovy, najmä panelové domy sú v súčasnosti najvýznamnejším hniezdnym biotopom dážďovníka tmavého. Po strate možností hniezdenia v pôvodnom prírodnom prostredí v nich hniezdi takmer 100% slovenskej populácie. Dážďovníky a netopiere sú užitočnými „susedmi“ a pomocníkmi v boji proti komárom. Vytvárajú tak mestské populácie v inak druhovo chudobnom mestskom prostredí.

Brusel, 24.5. 2018


Európsky komisár pre životné prostredie Karmenu Vella udelil v stredu (23.5.2018) v Bruseli ocenenia najlepším projektom programu LIFE+. Projekt BROZ, ktorý pripravili a realizovali v spolupráci s partnermi Slovenská ornitologická spoločnosť/ Birdlife Slovensko a SON – Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, zameraný na ochranu dážďovníkov a netopierov v budovách na Slovensku, Európska komisia ohodnotila v kategórii Príroda a Biodiverzita prestížnym titulom „Najlepší z najlepších“. Takéhoto uznania sa dostalo v každej z troch kategórií len trojici najlepších európskych ochranárskych projektov.

Projekty boli nominované v kategóriách –  Životné prostredie, Príroda a biodiverzita a Klíma. Zo 420 ochranárskych projektov, podporených v rámci tohto programu naprieč celou Európou, sa do užšieho výberu dostalo 62 najlepších projektov. Slovensko malo v tejto vyberanej spoločnosti zastúpenie aj vďaka trom projektom, ktoré realizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci so svojimi partnermi.

Ďalšie dva ocenené projekty BROZ sa venovali ochrane prírody Podunajska a ochrane vzácnych motýľov v Bielych Karpatoch.

Európska komisia týmto vyzdvihla prínos vybraných projektov pre ochranu životného prostredia na celoeurópskej úrovni a vyjadrila vďaku a podporu oceneným riešiteľom. „Je veľmi dôležité, aby európske prírodné hodnoty zostali zachované, k čomu prispievate vy všetci svojim ochranárskym úsilím, za čo vám patrí obrovská vďaka,“ povedal eurokomisár počas svojho príhovoru zástupcom organizácií.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie projekt ochrany dážďovníkov a netopierov v budovách na Slovensku realizovalo s partnermi Slovenská ornitologická spoločnosť/ Birdlife Slovensko a SON – Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku v rokoch 2012-2015 a obnovovalo v rámci neho hniezdne možnosti týchto druhov v mestskom prostredí. Osadili spolu až 10 000 búdok pre dážďovníky a netopiere a zachovali až 15 000 pôvodných hniezdnych možností.

„Veľmi sa z tohto ocenenia tešíme a vnímame ho ako potvrdenie toho, že naše kažodenné ochranárske úsilie v teréne, ale aj vzdelávacie aktivity pre verejnosť a komunikácia s kompetentnými orgánmi, majú veľký zmysel“, hovorí Tomáš Kušík, predseda združenia BROZ.

Čítajte viac: 

Projekt ochrany prírody na Slovensku získal európsky titul Najlepší z najlepších

Najlepší z najlepších. Projekt ochrany dážďovníkov a netopierov zabodoval v Európe

Projekt ochrany prírody získal európsky titul Najlepší z najlepších

 

23 May 2018, Green Week 2018 – Green cities for a greener future – The Life Awards Ceremony
Belgium – Brussels – May 2018
© European Union / Patrick Mascart

Projekt LIFE Ochrana dážďovníka obyčajného a netopierov v budovách na Slovensku získal ocenenie CEEweb Award on excellence in biodiversity protection pre svoj významný prínos k ochrane biodiverzity v Európe. Spolu s MVO Fond pre prírodu z Litvy bol vyhodnotený ako najlepší v kategórii Spájanie a obnova biotopov a ozeleňovanie mestského prostredia / Connecting and restoring habitats and greening up urban spaces.

Aj vďaka tomuto oceneniu sa o projekte a jeho výsledkoch dozvedelo viac ako 100 tisíc odborníkov ale aj bežných obyvateľov EÚ a ďalších krajín, vrátane predstaviteľov Európskej komisie a významných medzinárodných organizácií ako napr. IUCN, WWF, ECNC, EHF.

APUS Projekt na stiahnutie

Názov projektu: Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

Projektová schéma: LIFE+ Biodiverzita

Projektový akronym: Apus & Nyctalus SK

Kód projektu: LIFE10 NAT/SK/000079

Projektové územie: celé územie SR

Koordinujúci príjemca: Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ (www.broz.sk)

Pridružení partneri:

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko (www.vtaky.sk)

 

 

 

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku – SON (www.netopiere.sk)

 

 

 

 

Trvanie projekprojektu: 1 279 136 € (z toho 50% je z finančného príspevku EK)

Viac o projekte sa dozviete na stranke dazdovniky.vtaky.sk 

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom projektu je zastaviť súčasný pokles početnosti populácie dážďovníka obyčajného (Apus apus) a raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) na Slovensku, spôsobený zatepľovaním a rekonštrukciou budov, a postupne aj zvýšiť početnosť ich populácií na pôvodný stav.

Čiastkové ciele projektu

Vytvorenie inštitucionálnych predpokladov pre ochranu dážďovníkov a netopierov prostredníctvom lepšej informovanosti a zvýšenej komunikácie s kľúčovými skupinami (štátne orgány, vlastníci, užívatelia a správcovia budov, architekti, plánovači, stavebné firmy, atď.),

Ochrana existujúcich hniezdisk a úkrytov a vytváranie nových počas rekonštrukčných a zatepľovacích prác, vrátane inštalácie špeciálnych búdok pre dážďovníky a netopiere.

Zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike ochrany dážďovníkov a netopierov v našich mestách.

Predpokladané výsledky projektu:

Nárast veľkosti hniezdnej populácie dážďovníkov najmenej na 18 lokalitách a udržanie súčasnej veľkosti populácií najmenej na 30 lokalitách ako výsledok realizácie preventívnych a podporných opatrení.

Udržanie súčasnej veľkosti populácie raniaka najmenej na 16 lokalitách ako výsledok realizácie preventívnych a podporných opatrení, vrátane inštalácie najmenej 400 búdok najmenej na 40 lokalitách.

Zlepšený stav ochrany dážďovníkov na Slovensku:

1) nárast počtu kolónií na projektových lokalitách,

2) nárast počtu jedincov,

3) zníženie úmrtnosti v dôsledku zatepľovania a rekonštrukcie budov najmenej o 80%,

4) nárast  počtu realizovaných ochranných / kompenzačných opatrení (najmenej na 40 modelových lokalitách), vrátane inštalácie najmenej 1200 búdok pre dážďovníky;

Vytvorenie inštitucionálnych podmienok na zabezpečenie dlhodobej ochrany dážďovníkov a raniakov na Slovensku, vrátane schválenia Usmernenia pre ochranu vtákov a netopierov pri rekonštrukcii a zatepľovaní budov.

Zlepšenie vzťahu verejnosti k dážďovníkom, netopierom a iným živočíchom (sokol myšiar, lastovičky, belorítky) v budovách.

Zlepšenie spolupráce medzi štátnymi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, cieľovými skupinami a miestnymi obyvateľmi v súvislosti s ochranou živočíchov v budovách. Postoje verejnosti a kvalita spolupráce budú hodnotené aj pomocou dotazníkového prieskumu.

Dážďovníky si budujú hniezda hlavne na sídliskách v panelákoch, predovšetkým vo vetracích otvoroch v atikovej časti strechy, v štrbinách medzi panelmi,  aj pod nepriliehajúcimi okennými parapetmi, či medzi krokvami sedlových striech. Netopiere sa tiež ukrývajú najmä v škárach medzi panelmi, pod okennými parapetmi, či v atikových vetracích otvoroch alebo v dutých priestoroch pod strechou. Pri zatepľovaní sa tieto miesta prekryjú izolačným materiálom, alebo inak odstránia hniezdne či pobytové možnosti, čím dochádza nielen k zániku úkrytov, ale často aj k usmrteniu týchto živočíchov, ktoré nemajú možnosť dostať sa z nich von. Ak sa tieto rekonštrukčné práce vykonávajú počas hniezdneho obdobia dážďovníkov (15. apríl až 15. august), dochádza pri nich k priamemu úhynu hniezdiacich vtákov a k zničeniu ich hniezdisk. Dážďovníky majú navyše silnú väzbu na svoje hniezdiská. Tie, ktoré prežijú trvalú likvidáciu svojich hniezdisk pri zatepľovaní, majú problém nájsť si nové miesto na hniezdenie.

Dážďovník obyčajný ako aj všetky druhy netopierov vyskytujúcich sa u nás sú zákonom chránené. Spoločenská hodnota jedného jedinca je 460 € u dážďovníka, resp. od 230 € do 920€ pre netopiere v závislosti od druhu. Slovensko sa vstupom do EÚ zaviazalo zabezpečiť potrebnú ochranu pre všetky európsky významné druhy živočíchov, medzi ktoré patria aj netopiere. Ak sa nám to nepodarí, hrozia Slovensku vysoké finančné pokuty zo strany Európskej komisie, na ktoré sa budeme musieť všetci, dane platiaci občania poskladať.

Ochranári a odborníci už dlhú dobu upozorňujú na nevhodné termíny a postupy pri realizácii stavebných prác ako je škárovanie a zatepľovanie panelákov. Cieľom ich úsilia však nie je úplne zastaviť tieto práce smerujúce k šetreniu energie. Naopak, ponúkajú alternatívne postupy a riešenia, ktoré nie sú ani finančne ani technicky náročné a ktoré zabezpečia ochranu týchto živočíchov a zachovanie ich hniezdisk a úkrytov aj po zateplení. Spolupráca medzi ochranármi a stavebníkmi už v mnohých mestách priniesla očakávané pozitívne výsledky. Posunutie termínu zatepľovania mimo obdobie hniezdenia, vysťahovanie netopierov ešte pred zateplením budovy, zachovanie otvorených vetracích otvorov s hniezdami či inštalácia špeciálnych hniezdnych búdok pre dážďovníky a netopiere sú základnými krokmi v spoločnej snahe zachrániť tieto živočíchy.

Od roku 2011 sa mimovládne organizácie na Slovensku, konkrétne Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) rozhodli spojiť svoje sily pri ochrane dážďovníkov a netopierov v našich mestách. Výsledkom bol aj spoločný projekt Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku, ktorý vám predstavujeme na tejto internetovej stránke. V rámci projektu sme mapovali aj hniezdiská dážďovníkov a úkryty netopierov v obytných domoch a ostatných budovách vo všetkých slovenských mestách. Získané informácie sú zapísané v online databáze a poskytujeme ich všetkým dotknutým subjektom (úrady ŽP, stavebné úrady, správcovské spoločnosti, stavebné firmy a iné).

V projekte budú realizované tieto aktivity, ktorých stručný popis je uvedený nižšie. Aktivity sú definované a označené podľa požiadaviek programu LIFE, cez ktorý je projekt financovaný. O výsledkoch aktivít budeme informovať priebežne na tejto stránke projektu.

A.1 Metodika ochrany dážďovníkov, netopierov a iných druhov pri rekonštrukciách a zatepľovaní budov

Metodika obsahuje pracovné postupy a technické riešenia, ktoré možno využiť pri realizácii konkrétnych ochranárskych opatrení v rámci projektu. Zameriava sa na praktickú ochranu netopierov, dážďovníkov a ďalších druhov vtákov, ktoré hniezdia v budovách (napr. vrabce, lastovičky, belorítky, žltochvosty, sokol myšiar). Metodiku využívajú najmä členovia projektového tímu a zamestnanci ŠOP SR ako interný dokument.

A.2 Monitoring populácií dážďovníka obyčajného v mestách na Slovensku

Populácie dážďovníkov mapujeme na celom území Slovenska, najmä v mestách a väčších obciach. Podrobnejší monitoring  dážďovníkov uskutočňujeme vo všetkých 8 krajských mestách (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice) a tiež v 40 vybraných okresných mestách. Monitoring sa uskutočňuje každoročne v období medzi 20. aprílom a 10. augustom s použitím rovnakej metodiky, čo nám umožňuje priebežne porovnávať a vyhodnocovať získané údaje.

A.3 Semináre pre cieľové skupiny

Cieľové skupiny projektu (štátne orgány, vlastníci, užívatelia a správcovia budov, architekti, plánovači, stavebné firmy) oboznamujeme s vhodnými postupmi na ochranu dážďovníkov a netopierov počas zatepľovania a rekonštrukcie budov ako aj so špeciálnymi technickými opatreniami zameranými na zachovanie úkrytov a hniezdisk, vrátane inštalácie špeciálnych búdok. Každoročne pre nich organizujeme semináre a školenia vo všetkých krajských mestách (spolu 32 školení počas 4 rokov trvania projektu).

A.4 Monitoring raniaka hrdzavého v mestách na Slovensku

Populácie raniaka v budovách sledujeme vo všetkých krajských mestách (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice). Monitoring uskutočňujeme každoročne s použitím rovnakej metodiky, čo nám umožňuje priebežne porovnávať a vyhodnocovať získané údaje.

A.5 Metodické pokyny na ochranu vtákov a netopierov v budovách

V spolupráci s MŽP SR pripravujeme metodické pokyny (usmernenie) na ochranu vtákov (najmä dážďovníkov) a netopierov v budovách pri rekonštrukciách a zatepľovaní. Súčasťou usmernenia budú aj konkrétne odporúčania a podrobný popis najvhodnejších opatrení. Metodické pokyny budú vydané ešte pred ukončením projektu.

C.1 Praktická ochrana dážďovníkov a iných druhov vtákov pri rekonštrukciách a zatepľovaní

V spolupráci so štátnymi orgánmi, vlastníkmi, užívateľmi a správcami budov, projektantmi a stavebníkmi uskutočňujeme konkrétne opatrenia na zachovanie existujúcich hniezdisk ako aj na vytváranie nových (najmenej 40 modelových aktivít počas celého projektu). Jedným z najčastejších opatrení je inštalácia špeciálne upravených plastových mriežok na vetracie otvory na budovách, vďaka ktorým sa dážďovníky vedia dostať ku svojim hniezdam aj po zateplení.

C.2 Inštalácia búdok pre dážďovníky

Špeciálne búdky pre dážďovníky dávame najmä na budovy, ktoré sa práve zatepľujú, ako aj na miesta, kde už v minulosti došlo k zániku ich kolónií. Spolu bude počas projektu inštalovaných najmenej 1200 takýchto búdok.

C.3 Praktická ochrana netopierov pri rekonštrukciách a zatepľovanía inštalácia búdok pre netopiere

Stavebným firmám, ktoré robia rekonštrukcie a zatepľovanie budov, poskytujeme bezplatné poradenstvo a asistenciu pri realizácii ochranných opatrení. Vlastníkov a správcov budov a stavbárov presviedčame, aby podľa možnosti zachovávali existujúce hniezdiská a úkryty netopierov. Počas projektu bude inštalovaných aj viac ako 400 špeciálnych búdok pre netopiere.

D.1 Propagačné materiály a prezentácia projektu v médiách

Počas projektu budú pripravené rôzne informačné a propagačné materiály pre verejnosť: web stránka, film, články a prezentácie na internete, v rozhlase a televízii, nálepky, letáky, plagáty, brožúrky, technický manuál, výstava „Návrat dážďovníkov“ a správa o projekte pre verejnosť.

D.2 Stretnutia s cieľovými skupinami

Počas celého projektu sa stretávame s vlastníkmi, užívateľmi a správcami budov, projektantmi a stavebníkmi, vysvetľujeme im čo treba robiť pre záchranu dážďovníkov a netopierov na jednotlivých lokalitách, a tiež sa snažíme získať ich podporu pre realizáciu týchto opatrení. Informujeme ich aj o rôznych alternatívnych riešeniach, ktoré možno použiť namiesto v súčasnosti používaných nevhodných postupov.

D.3 Prednášky a exkurzie

Prednášky a exkurzie o ochrane dážďovníkov a netopierov v budovách sú určené najmä pre deti, študentov a učiteľov. Ich cieľom je aj posilnenie emocionálnych väzieb k svojmu okoliu. Účastníci prednášok môžu potom získané informácie ďalej šíriť vo svojich komunitách.

D.4 Semináre, národné a medzinárodne stretnutia pre expertov a cieľové skupiny

Organizujeme rôzne pracovné stretnutia pre expertov a cieľové skupiny za účelom výmeny informácií a skúseností a vytvorenia osobných kontaktov v oblasti ochrany živočíchov v budovách.

E.4 Spolupráca s inými projektmi

Nadväzujeme a udržiavame kontakty s realizátormi európskych projektov s podobným zameraním (ochrana živočíchov v urbanizovanom prostredí). Navzájom si vymieňame skúsenosti, a to najmä v súvislosti s praktickou ochranou dážďovníkov a netopierov.

Audit

After-LIFE komunikačný plán

After-LIFE komunikačný plán bude upresňovať spôsob ďalšieho využitia výsledkov a šírenia skúseností a know-how projektu po jeho ukončení. Bude spracovaný spolu so záverečnou správou na konci projektu.

A.1 Metodika ochrany dážďovníkov, netopierov a iných druhov pri rekonštrukciách a zatepľovaní budov

Metodika na stiahnutie

A.2 Monitoring populácií dážďovníka obyčajného v mestách na Slovensku

V rokoch 2012-2015 bol monitoring realizovaný v 8 krajských, 79 okresných a 183 ďalších mestách na Slovensku. Celkovo bolo skontrolovaných takmer 19 100 budov v 270 mestách na Slovensku, na ktorých bolo zaznamenaných 6 639 hniezdisk dážďovníkov. Ďalšie hniezdiská boli zistené na povalách kostolov. Celkovo bolo počas monitoringu na území Slovenska zaregistrovaných 23 547 až 23 697 hniezdiacich párov dážďovníka obyčajného. Zistené údaje sú zaznamenávané v on-line databáze AVES Symfony (http://aves.vtaky.sk/sk/apusbat), ktorá je dostupná verejnosti. V súčasnosti je tam viac ako 10 800 údajov o výskyte dážďovníkov a netopierov v budovách.

Konkrétne opatrenia na ochranu vtákov a ich hniezdisk boli riešení vo viac ako 1 600 prípadoch a týkali sa budov a objektov, na ktorých prebiehala rekonštrukcia alebo zatepľovanie. Na týchto budovách bolo celkovov zaregistrovaných 42 853 potenciálnych hniezdisk, z toho 11 018 bolo obsadených vtákmi. Vďaka realizácii opatrení, najmä inštalácie upravených mriežok na vetracie otvory a inštalácie búdok pre dážďovníky, sa podarilo zachovať resp. vytvoriť 30 915 potenciálnych hniezdisk. Možno konštatovať, že vďaka projektu sa podarilo zachovať resp. na niektorých lokalitách aj zvýšiť počet hniezdnych možností aj napriek prebiahjúcej resp. ukončenej rekonštrukcii budov.

V roku 2014 sa rozbehol aj monitoring zameraný na sledovanie obsadenosti búdok inštalovaných v rámci projektu na 28 vybraných lokalitách v mestách na Slovensku. Na týchto lokalitách bolo v roku 2014 obsadených 104 hniezdnych dutín, z toho v 74 prípadoch išlo o hniezdenie dážďovníkov. V roku 2015 bolo obsadených 177 hniezdnych dutín, z toho v 121 prípadoch išlo o hniezdenie dážďovníkov. V porovnaní s rokom 2014 sa obsadenosť monitorovaných búdok zvýšila v roku 2015 o 70,19%, pričom počet hniezdnych párov dážďovníkov sa zvýšil o 63,15%.

Konkrétne ochranárske aktivity mali pozitívny vplyv na približne 50% z celkovej populácie dážďovníkov na Slovensku. Dá sa povedať, že bez realizovaných zásahov by došlo k likvidácii 30-50% existujúcich hniezdnych možností čo by viedlo k poklesu početnosti populácie dážďovníka na Slovensku o 20-30%.

A.3 Semináre pre cieľové skupiny

V rokoch 2012-2015 bolo zorganizovaných 15 seminárov a workshopov pre 345 účastníkov v mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Jelšava, Košice, Prešov, Žilina, Trenčín, Nitra.

A.4 Monitoring raniaka hrdzavého v mestách na Slovensku

V rokoch 2012-2015 bolo skontrolovaných takmer 19 100 budov v 270 mestách na Slovensku, kde bolo zaznamenaných 1 800 úkrytov netopierov. Okrem raniaka boli zistené aj ďalšie druhy, najmä večernica malá. Najvyššia hustota úkrytov netopierov na km2 bola zaznamenaná v Prešove, Trnave a Trenčíne. Okrem panelákov bolo skontrolovaných aj viac ako 160 ďalších objektov (najmä kostoly a povaly historických budov). Netopiere boli zistené vo viac ako 60 prípadoch. Na povale ZUŠ v Dolnom Kubíne bola zistená významná letná kolónia netopiera obyčajného v celkovom počte 2400 jedincov. V súčasnosti prebiehajú opatrenia na záchranu tejto kolónie, ktoré sú realizované v úzkej spolupráci s vedením mesta.

Podobne ako pri dážďovníkoch (A.2) aj v rámci tejto aktivity realizujeme monitoring obsadenosti búdok na vybraných lokalitách.Celkovo bolo monitorovaných 526 búdok. Z tohto počtu bolo v roku 2015 obsadených až 53% čo je vzhľadom na krátke obdobie 2 rokoch pomerne úspešný výsledok potvrdzujúci vysokú efektívnosť tohto kompenzačného opatrenia.

Na doplnenie poznatkov o ekológii raniaka hrdzavého bol v rokoch 2014 a 2015 realizovaný aj náročnejší typ monitoringu – sledovanie netopierov a nahrávanie ich zvukových prejavov pomocou tzv. data-loggeru nainštalovaného na automobile. Ide o technicky náročnejší spôsob monitoringu, ktorý si okrem špeciálneho vybavenia vyžaduje aj skúsenosti v oblasti monitoringu netoopierov a vyhodnocovania nahrávok pomocou špeciálneho softwaru. Ceková dĺžka transektov dosahovala 1 040 km. Raniak hrdzavý bol v rokou 2014 zaznamenaný na 90% sledovaných transketov, v roku 2015 to bolo 98% z celkovej dĺžky transketov. Z celkového počtu zvukových záznamov zachytených v roku 2015 patrilo raniakovi 42%.

V rokoch 2014 a 2015 bolo skontrolovaných 318 lokalít za účelom zistenia prítomnosti letných kolónií netopierov. Celkovo bolo zaznamenaných 85 500 jedincov 9 druhov netopierov.

A.5 Metodické pokyny na ochranu vtákov a netopierov v budovách

Bolo pripravené a schválené prvé znenie Usmernenia, ktoré sa v súčasnosti aplikuje v praxi. Po prvých 2 rokoch jeho zavedenia do praxe vypracovanli partneri projektu analýza jeho uplatňovania, ktorej výsledky boli použité na aktualizáciu Usmernenia. V aktualizovanom Usmernení sú už zapracované aj novinky vyplývajúci zo zmien a úprav zákona o ochrane prírody a krajiny. Aktualizované Usmernenie bolo predložené na MŽP SR a teraz je už na MŽP SR zvolať medzirezortné pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby ako aj s ďalšími dotknutými stranami (ŠOP SR, NGO, apod.).

C.1 Praktická ochrana dážďovníkov a iných druhov vtákov pri rekonštrukciách a zatepľovaní

Na viac ako 120 lokalitách v slovenských mestách boli počas projektu realizované modelové technické opatrenia na ochranu dážďovníkov a iných vtákov v budovách (napr. belorítky, sokol myšiar). Opatrenia zamerané na ochranu vtákov aj netopierov boli realizované na 416 lokalitách. Najčastejším opatrením bola inštalácia upravených plastových mriežok na vetracie otvory v atikách budov (14 400 mriežok na viac ako 400 lokalitách). Je to jednoduché a lacné riešenie, ktoré zachová existujúce hniezdiská a úkryty aj po zateplení budov. Ďalšími opatreniami bolo vytvorenie hniezdnych dier pre dážďovníky na rekonštruovanom zámku vo Vígľaši, úprava časového harmonogramu stavebných prác aby bolo umožnené úspešné vyvedenie mláďat vtákov, inštalácia špeciálne upravených nových typov búdokv a ďalšie. Členovia projektového tímu vypracovali viac ako 800 odborných posudkov v súvislosti s ochranou vtákov a netopierov v budovách. Bol pripravený Katalóg modelových riešení s detailným opisom konkrétnych technických opatrení realizovaných na Slovensku.

C.2 Inštalácia búdok pre dážďovníky

V rámci projektu bolo na paneláky a ďalšie objekty (napr. komíny, kotolne, školy) nainštalovaných 2 400 hniezdnych búdok pre dážďovníky, čím sa vytvorilo viac ako 7 000 nových hniezdnych možností pre tieto vtáky. V mestách Košice, Trebišov a Revúca boli vytvorené hniezdne steny pre dážďovníky, ktoré sú atraktívne nie len pre vtáky ale určite aj pre verejnosť, ktorá tak má možnosť sledovať tieto zaujímavé živočíchy. V Revúcej boli k búdkam pre vtáky nainštalované aj búdky pre netopiere. Aj vďaka podpore projektu sa nám podarilo zvýšiť počet hniezdisk na 417 lokalitách na Slovensku. Celkovo sme tak v roku 2015 zaznamenali 12 739 hniezdisk, čo je v porovnaní so 6 083 hniezdiskami zaznamenanými v roku 2012 výrazný nárast.

Koncom roka 2015 sme začali s prípravnými prácami na výstavbu úplne prvej hniezdnej veže pre dážďovníky na Slovensku. Veža bude stáť v Bratislave na lokalite Kramáre a svojich prvých obyvateľov by mala prijať už v máji 2016. Výstavba veže je podporená vďaka verejnosti, ktorá poskytla finančné príspavky v rámci kampane StartLab.

C.3 Praktická ochrana netopierov pri rekonštrukciách a zatepľovanía inštalácia búdok pre netopiere

Podobne ako pri aktivite C.1 modelové technické riešenia pre netopiere boli realizované v 650 prípadoch. Išlo hlavne o bezpečné vysťahovanie netopierov pred rekonštrukciou, odchyt netopierov uväznených v rôznych priestoroch (napr. výťahové šachty, schodiská), odstraňovanie netopierieho trusu, apod.

V rámci projektu bolo na budovy nainštalovaných 800 špeciálnych búdok pre netopiere, ktorých priemerná obsadenosť ku koncu projektu bola 76% čo je veľmi dobrý výsledok potvrdzujúci efektívnosť tohto riešenia z hľadiska zabezpečenia úkrytov na zimovanie a počas leta.

D.1 Propagačné materiály a prezentácia projektu v médiách

Počas projektu sme pripravili a publikovali rôzne materiály: informačné letáky o dážďovníkoch a netopieroch v budovách (73 000 ks); nálepky (28 000 ks); kalendáriky (250 ks); brožúrku pre verejnosť (3 450 ks); plagát (4 500 ks); technický manuál pre stavebníkov a projektantov (2 000 ks); film na DVD (1 200 ks), Správa pre verejnosť (tzv. Layman’s report) (1 000 ks).

Film Návrat dážďovníkov má 30 min a je zameraný najmä na život dážďovníkov a netopierov v mestách a ich ochranu. Komentár je nahovorený v slovenčine, k dispozícii sú anglické titulky. Prvá verejná premiéra filmu bola na 2. medzinárodnej konferenci v Žiline. Film bol prihlásený aj na festival EKOTOPFILM 2016 a široká verejnosť ho bude mať možnosť vidieť aj vo vysielaní TV JOJ. Film je dostupný na požiadanie (kontaktujte BROZ).

Boli zorganizované 4 tlačové konferencie. Ochrana živočíchov v budovách bola propagovaná cez 147 mediálnych výstupov (tlač, TV, rozhlas, e-médiá). Bola vytvorená internetová stránka projektu. Informácie o ochrane živočíchov v budovách sú aj na Facebooku.

V roku 2014 bola pripravená výstava „Návrat dážďovníkov“, ktorú tvorí 5 výsuvných panelov obsahovo zameraných na problematiku výskytu živočíchov v budovách a ich ochranu. Súčasťou výstavy je aj model paneláku s vyznačenými miestami hniezdisk a úkrytov živočíchov a s príkladmi technických opatrení na ich ochranu (napr. upravené mriežky na atikových otvoroch, búdky). Výstava bola prezentovaná na rôznych miestach a akciách, napr. priestory MŽP SR, na ornitologickej konferencii vo Zvolene (viac ako 100 účastníkov z celeého Slovenska) a na zasadnutí EUROBATS v Bruseli (viac ako 100 účastníkov zo 44 krajín).

D.2 Stretnutia s cieľovými skupinami

V rokoch 2012-2015 bolo zrealizovaných viac ako 4 160 stretnutí s vlastníkmi, správcovskými spoločnosťami, stavebnými firmami a ďalšími, na ktorých sa riešili opatrenia na ochranu živočíchov pre konkrétne budovy a paneláky. Okrem toho spolupracujeme so ŠOP SR, Konferenciou biskupov na Slovensku, univerzitami a pod.

D.3 Prednášky a exkurzie

V rokoch 2012-2015 sme zrealizovali 312 prednášok a besied pre verejnosť spojených s exkurziami na miesta, kde boli realizované opatrenia na ochranu vtákov a netopierov v budovách. Týchto akcií sa zúčastnilo viac ako 3 000 účastníkov, najmä deti, študenti ale aj dospelí. V spolupráci so ŠL TANAP boli pripravené vzdelávacie materiály o netopieroch a ich ochrane určené pre školy.

D.4 Semináre, národné a medzinárodne stretnutia pre expertov a cieľové skupiny

V rokoch 2012-2013 sme zorganizovali sme 2 národné workshopy pre 57 ľudí (Zvolen, Slatinka) a 8 regionálnych stretnutí pre 102 ľudí (Bratislava, Košice, Zvolen, Nitra, Považská Bystrica, Ďurčiná). Okrem iného sa účastníci zdokonaľovali aj v práci s detektormi ultrazvukov, ktoré sa využívajú pri monitoringu netopierov. V októbri 2012 sa vo Zvolene uskutočnila medzinárodná konferencia zameraná na problematiku ochrany vtákov a netopierov v budovách na Slovensku. Bola to prvá konferencia tohto druhu na Slovensku a zúčastnilo sa jej 120 odborníkov zo Slovenska ale aj ďalších krajín Európy (Veľká Británia, Španielsko, Poľsko, ČR, Ukrajina). V roku 2014 boli priebežné výsledky projektu prezentované na medzinárodnej konferencii o ekológii a ochrane dážďovníkov, ktorá sa uskutočnila v Cambridge (Veľká Británia). Zúčastnilo sa jej viac ako 110 odborníkov z celého sveta. V októbri 2014 bol projekt prezentovaný na Akadémii o zelenej infraštruktúre, ktorú zorganizovala MVO CEEweb for Biodiversity v Ráckeve v Maďarsku. Zúčastnilo sa jej viac ako 70 zástupcov rôznych európskych inšitúcii a organizácii, vrátane zástupcov EK. Na Slovensku boli výsledky projektu prezentované napr. na ornitologickej konferencii vo Zvolene a vedeckej konferencii „Zoológia 2014“, ktorá sa uskutočnila v Prešove. V októbri 2015 sa v Žiline uskutočnila 2. medzinárodná konferencia, ktorej sa zúčastnilo 80 odborníkov zo Slovenska a ČR. Na konferencii boli prezentované výsledky projektu LIFE ako aj podobných projektov realizovaných v ČR a diskutovalo sa aj o spolupráci v budúcnosti.

E.4 Spolupráca s inými projektmi

Zorganizovali sme 9 študijných ciest (Nemecko, Španielsko, Poľsko, ČR, SR, Veľká Británia, Maďarsko) a nadviazali spoluprácu s 12 podobnými projektami alebo aktivitami z Európy a z Izraela. Projekt bol prezentovaný na zasadnutiach EUROBATS v Írsku, Bulharsku a Belgicku a na viacerých odborných konferenciách doma aj v zahraničí (Zvolen, Prešov, Cambridge, Maďarsko).

Aj vďaka projektu a jeho výsledkom sa podarilo na pôde medzinárodného dohovoru o ochrane netopierov EUROBATS presadiť schválenie Rezolúcie 7.11 o netopieroch a zatepľovaní, ktorú oficiálne prijalo 36 členských krajín EUROBATS. Rezolúcia okrem iného vyzýva krajiny aby sa pri rekonštrukcii a zatepľovaní budov venovala pozornosť aj ochrane netopierov, aby boli opatrenia na ochranu netopierov zahrnuté už do posudzovania vplyvov stavieb a činností na ŽP a jeho zložky a aby boli na národnej úrovni formulované a uplatňované odporúčania za účelom ochrany netopierov v budovách.

Audit

Nezávislý externý auditor na konci projektu posudzoval účtovné a iné doklady projektu. Pri audite boli použité štandardné postupy v súlade s národnou legislatívou a požiadavkami Európskej Komisie. Výsledok auditu bol priložený k Záverečnej správe projektu.

Do projektu sa môže zapojiť aj široká verejnosť a to buď formou pomoci pri mapovaní dážďovníkov a netopierov alebo hoci len včasným upozornením o plánovanom alebo prebiehajúcom zatepľovaní alebo rekonštrukcii budov, v ktorých sa tieto vzácne živočíchy vyskytujú. Každá takáto informácia nám môže pomôcť pri ich záchrane.

Pomôžte nám mapovať výskyt dážďovníkov a netopierov

Postup ako sledovať výskyt dážďovníkov a netopierov v mestách nájdete v metodických pokynoch:

Mapovanie dážďovníkov – metodika a pokynyterénny formulár

Mapovanie netopierov – metodika a pokynyterénny formulár

Databáza na zaznamenávanie výskytu dážďovníkov a netopierov na sídliskách

Najdôležitejšie je pri aktívnej ochrane druhov mať informácie o ich výskyte. Preto sme vypracovali modul na zaznamenávanie výskytu dážďovníkov a netopierov na sídliskách. Zaregistrujte sa a poskytnite dôležité informácie, ktoré nám pomôžu ochrániť hniezdne kolónie dážďovníkov a zimoviská netopierov.

Databáza AVES SYMFONY 

 

Ďakujem za spoluprácu!

Kolektív realizátorov projektu BROZ, SOS/BirdLife Slovensko a SON

Návrat dážďovníkov je zameraný najmä na život dážďovníkov a netopierov v mestách a ich ochranu. .

Zdieľať obsah na: