E3 po začatí prác; samotnému osadeniu rámových priepustov predchádza zakladanie štetovníc, čím sa vytvorí suchá pracovná jama (foto: M. Rakovská)