Územie európskeho významu (ÚEV) Ostrovné lúčky zahŕňa zachované fragmenty pôvodne rozsiahlych lužných lesov popri toku Dunaja, lokalizované na jeho pravom brehu v blízkosti Rusoviec a Čunova.

Hodnota územia tkvie v jeho pestrosti. Na pomerne malom území sa tu striedajú biotopy mäkkého a tvrdého lužného lesa, stojatých vôd a ramien – v ostrom kontraste s veľmi vzácnymi suchomilnými trávnatými spoločenstvami. Takéto suché miesta sú lokalizované na miestach mohutných naplavenín štrku, siahajúcich vysoko nad hladinu podzemnej vody. Sila Dunaja, ktorá v minulosti intenzívne pretvárala toto územie, je tak viditeľná dodnes. Na miestach s najväčšou koncentráciou naplaveného štrku vznikli ťažbou v polovici minulého storočia jazerá známe svojou dokonalou čistotou vody. V ich okolí sa dodnes zachovali zvyšky stepných a lesostepných spoločenstiev s výskytom mnohých vzácnych druhov z čeľade orchideovitých, ako napríklad vstavač vojenský alebo pokrut jesenný.

Hoci prevažná časť územia je dnes lesnícky obhospodarovaná, v niektorých častiach sa ako poslední mohykáni zachovali obrovské jedince topoľov čiernych či bielych. Práve takéto obrovské staré stromy sú nevyhnutné aj pre hniezdenie nášho najväčšieho dravca – orliaka morského, ktorý je korunou ekosystému lužného lesa. Aj po zmene režimu záplav a kolísania podzemnej vody vplyvom výstavby vodného diela Gabčíkovo sa tu teda zachovali cenné vŕbovo-topoľové a dubovo-brestovo-jaseňových lužné lesy, ktoré sú domovom mnohých vzácnych druhov vtáctva, obojživelníkov či cicavcov. Typickým zástupcom, ktorého pobytové znaky v podobe ohryzov na stromoch sú neprehliadnuteľné, je bobor vodný.

Práve s vodou je spätá ďalšia výnimočnosť tohto územia, nachádza sa tu totiž jeden z dôležitých zdrojov pitnej podzemnej vody pre Bratislavu a západné Slovensko. Vo vodných rastlinných spoločenstvách je významný výskyt exoticky vyzerajúcej rastlinky – rezavky aloovitej a z obojživelníkov napríklad kunka červenobruchá alebo mlok dunajský.

ÚEV Ostrovné lúčky v sebe zahŕňa aj dve maloplošné chránené územia. Sú nimi prírodné rezervácie Dunajské ostrovy a Ostrovné lúčky. Najcennejšie a druhovo najmenej pozmenené lužné lesy sa nachádzajú v rezervácii Dunajské ostrovy, ktorá je v rámci priestoru výnimočná najmä tým, že sa nachádza v záplavovom území medzihrádzového priestoru Dunaja. Práve prítomnosť záplavovej vody a jej dynamika je jednou zo základných podmienok zdravého vývoja lužného lesa.