Rozmanitosť druhov a ich dobrý ochranársky status je podmienený ochranou biotopov. V BROZ k ochrane prírody pristupujeme komplexne a snažíme sa riešiť problémy tam, kde vznikajú. Obnovou degradovaných ekosystémov tak zabezpečujeme vhodné životné podmienky pre širokú škálu druhov rastlín a živočíchov. 

Najcitlivejšími biotopmi sú vodné ekosystémy, ktoré reagujú na akúkoľvek zmenu vodného režimu. Odvodňovaním a vodohospodárskymi úpravami sa stratilo nielen množstvo organizmov, ale aj mimoriadne funkcie, ktoré prispievajú k udržiavaniu ekologickej rovnováhy v krajine. Druhovo najbohatšie sú lúky a najstabilnejšími sa javia lesné ekosystémy, aj keď v poslednom čase sa i tu prejavujú následky ich poškodenia a nevhodnej druhovej skladby. Najhoršie na tom je poľnohospodárska krajina, prevažne na južnom Slovensku, kde prevládajú výlučne hospodárske aktivity so všetkými negatívami, ktoré prinášajú (zdroj: TREND). V týchto oblastiach len za posledných 20 rokov výrazne klesli populácie vtákov, ktoré vplyvom nevhodných hospodárskych aktivít stratili svoje hniezdne a potravné biotopy.


 

Od nášho vzniku sme realizovali množstvo revitalizačných projektov mokradí, riečnych ramien, lúk, pasienkov a lesov. Podarilo sa nám zasadiť 198 000 sadeníc pôvodných druhov stromov a obnoviť tak 87 ha pôvodného lužného lesa. Sprietočnili sme 55 km riečnych ramien a vodných tokov, zrevitalizovali vyše 2400 ha mokradí a obnovili 500 ha pieskových dún a vresovísk vo vojenskom obvode Záhorie. Takisto sme obnovili tradičnú formu hospodárstva – pasenie na 850 ha lúk a odstránili invázne rastliny z plochy 908 ha.