Územie európskeho významu Homolské Karpaty je lokalizované v juhozápadnej časti Malých Karpát na výmere 5172,44 ha. Ide o lesnaté územie v širšej aglomerácií Bratislavy, ktoré je intenzívne využívané na rekreačné účely. Ide o veľmi rôznorodé územie, ktoré zahŕňa tak krasové územie (Borinský kras) s množstvom krasových javov, ako aj rašelinisko v hrebeňovej časti Malých Karpát.

Územie je tvorené listnatými porastmi, v nižších polohách dubovými, dubovo – hrabovými lesmi, vo vyšších polohách typickými malokarpatskými bučinami. Pozdĺž potokov možno naraziť na líniové porasty jelše lepkavej. Na strmých sutinových stanovištiach sa vytvorili vzácne lesné spoločenstva zložené s cenných listnatých drevín, ako je napr: javor horský, lipa malolistá, jaseň štíhly. Vplyvom lesníckej činnosti možno v  lesných spoločenstvách naraziť aj na nepôvodné dreviny, ako napríklad: smrekovec, smrek, agát biely. Lesy napriek intenzívnej lesníckej činnosti si zachovávajú v značnom rozsahu svoju pôvodnosť. Dôvodom je najmä podrastové hospodárenie v dubových a bukových porastoch.

Z druhov európskeho významu sa tu vyskytujú nasledovné druhy, ktoré sú aj predmetom ochrany v uvedenom území európskeho významu: fúzač alpský (Rosalia alpina), kováčik fialový (Limoniscus violaceus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), potápnik (Graphoderus bilineatus), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), modráčik stepný  (Polyommatus eroides), vážka (Leucorrhinia pectoralis), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier ostrouchý (Myotis blythi), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).

Na tomto území má severnú hranicu výskytu treťohorný relikt listnatec jazykovitý (Ruscus hypoglossus), ktorý sa na iných miestach na Slovensku nevyskytuje. Tento druh rastliny sa dostal aj do znaku CHKO Malé Karpaty. Veľmi zaujímavý je výskyt rašelinníka (Sphagnum sp.). Jeho výskyt je lokalizovaný do dvoch území s vyšším stupňom ochrany a to do: PP Jurské jazero, kde platí IV. stupeň ochrany a do PR Nad Šenkárkou, kde je najvyšší stupeň ochrany. Zaujímavý je aj výskyt paprade s celistvookrajovými listami jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium).

V tomto území európskeho významu, ktoré je celé lokalizované v CHKO Malé Karpaty, bolo vyhlásených aj viacero území s vyšším stupňom ochrany:

 

PR Pod Pajštúnom (časť): vyhlásená na ochranu zachovaných fytocenologicky významných lesných spoločenstiev v 3. a 4. vegetačnom stupni

PR Strmina: vyhlásená na ochranu krasových javov, zachovaných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev Malých Karpát.

PR Jurské jazero: vyhlásená na ochranu spoločenstva brezových jelšín a horského rašeliniska Malých Karpát.

CHA Svätojurské jazero: vyhlásený na ochranu kriticky ohrozeného druhu listnatec jazykovitý (Ruscus hypoglossus)

PP Limbašská vyvieračka: vyhlásena na zachovanie významných tvarov reliéfu a prírodných javov

PR Zlatá Studnička vyhlásená na ochranu typických lesných spoločenstiev

PR Nad Šenkárkou: vyhlásená na ochranu jedinečnej ukážky rašeliniska vo 4. vegetačnom stupni s lesnými porastami jelšovej breziny v hrebeňovej časti Karpát.