DAM 2014

 Medzinárodná školská súťaž Dunajský majster umenia 2014

Dunaj so svojimi prítokmi predstavuje jeden z najdôležitejších riečnych systémov v Európe. Jeho povodie spája 19 krajín, čo predstavuje najväčšie medzinárodné riečne prepojenie na svete.

Celoeurópsky význam tejto krásnej rieky bol potvrdený aj podpisom Dohody o ochrane rieky Dunaj dňa 29. júna 1994, kedy bola odštartovaná široká spolupráca štátnych, mimovládnych a vedeckých inštitúcií ako aj priemyselných spoločností, ktoré rieka spája. Od roku 2004 oslavujú obyvatelia takmer celej Európy 29. jún ako medzinárodný Deň Dunaja.

Súčasťou každoročných osláv je aj umelecká súťaž – Dunajský majster umeniaktorá je určená pre deti zo všetkých podunajských krajín.

Všeobecné informácie k súťaži:

Súťaž vyhlasuje Globálne vodné partnerstvo pre strednú a východnú Európu (GWP CEE) a Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR). Organizátorom súťaže na Slovensku je Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), ktoré sa stará o ochranu prírody nie len v okolí Dunaja.

Cieľom súťaže je vytvoriť originálne umelecké dielo výhradne z prírodných materiálov na tému Dunaj.

Okrem pekných a hodnotných cien budú víťazi odmenení titulom „Dunajský majster umenia roku 2014“.

Pre koho je súťaž určená:

  • žiaci základných škôl vo veku 6 až 16 rokov z krajín nachádzajúcich sa v povodí rieky Dunaj
  • skupiny tvoriace 1 dielo by mali mať 2-10 členov
 

Úloha pre žiakov:

  • vytvoriť environmentálne umelecké dielo inšpirované Dunajom, jeho prírodou a vzťahom človeka k tejto prekrásnej rieke a jeho sile! Žiaci na tvorbu diela využijú výhradne prírodný materiál, ktorý nájdu pri rieke a v jej okolí, pričom priestorové dielo by malo byť kompozične umiestnené priamo na brehu rieky. Môže to byť socha, obraz, mozaika alebo koláž vyrobená z prírodných materiálov ako naplavené drevo, kamienky, trstina, mušle, ulity, blato a podobne. Deti by sa pri práci mali zamyslieť nad tým, čo pre nich znamená rieka Dunaj a ilustrovať to prostredníctvom svojich trojrozmerných výtvorov

Do súťaže nebudú zaradené: kresby a maľby na papieri, stenách, chodníkoch, piesku alebo akomkoľvek inom povrchu!

 

Ako sa môžete zapojiť?

  • úlohou kolektívu je zorganizovať do polovice júna 2014 výlet k Dunaju alebo jeho prítoku a vytvoriť a odfotografovať umelecké dielo inšpirované okolitým prostredím
  • následne je potrebné farebnú fotografiu zaslať na adresu BROZ, buď klasickou poštou alebo e-mailom broz(at)broz.sk. Minimálna veľkosť fotografie je 1MB v JPEG formáte. Vytlačené fotografie musia byť veľkosti minimálne 25 x 20 cm na štandardnom lesklom alebo matnom povrchu
  • posledný možný dátum na prihlasovanie do súťaže je 15.jún 2014
 

Vyhraj skvelé ceny!

Súťaž pozostáva z dvoch kôl – (1) národného a (2) medzinárodného. Národné kolo bude prebiehať v každej zúčastnenej krajine a víťazi dostanú hodnotné ceny. Víťazi národných kôl postupujú1do medzinárodného kola. Tvorcovia najlepších diel budú vyhlásení za Dunajských majstrov umenia a odmenení  cenami pre nich samých alebo pre ich školu, krúžok alebo organizáciu, do ktorej patria. Víťazi slovenského kola získajú pekné vecné ceny ako plavbu loďou po Dunaji, knihy o prírode, DVD, ekologické hračky, tričká, hrnčeky a mnohé iné s tematikou ochrany prírody. Ceny, ktoré môžu žiaci získať v medzinárodnom kole sú napr. laboratórne sady pre svoju školu, podvodné kamery a mnohé iné.

 

Výber víťaza:

Porota bude pozostávať z národných zástupcov všetkých ICPDR krajín (jeden za každú krajinu). Pre účely férového posudzovania budú mať prihlásené diela zatajený pôvod. Výsledok hodnotenia porotcov je konečný. Víťaz bude upovedomený e-mailom. Ceny nie je možné vymeniť ani nahradiť peňažnou odmenou. Zamestnanci  GWP CEE a ICPDR, ako aj ich blízki rodinní príslušníci sú zo súťaže vylúčení. Súťaž je určená pre deti vo veku 6 až 16 rokov. Zapojením sa do súťaže dávajú účastníci súhlas na použitie svojho mena a obrazového materiálu pre publikačné účely.

Najúspešnejší tvorcovia budú pozvaní na celoslovenskú dunajskú oslavu. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 21. júna 2014 v Bratislave za spoluorganizácie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Inšpirujte sa Dunajom a nechajte prejaviť svoju tvorivosť!

  

Viac info aj na: www.danubeday.org

Organizátor súťaže

BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava, www.broz.sk

 

Podrobnejšie informácie a zasielanie súťažných fotografií na:

broz(at)broz.sk , tel: 0903 046 540

Viac info aj tu.

 
Zdieľať obsah na: