Devínske alúvium Moravy s rozlohou 155,68 ha, ktoré sa nachádza v katastri obce Devínska Nová Ves, má mimoriadny význam na európskej úrovni. Je tiež súčasťou mokrade medzinárodného významu – Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku Moravy, Dyje a Dunaja, ktorú Slovensko zdieľa spoločne s Rakúskom a Českou republikou.

Územie predstavuje dobre zachovalú ukážku nivnej krajiny formovanej pravidelnými záplavami a poľnohospodárskou činnosťou. Tvorí ho mozaika zaplavovaných lúk a vodných plôch, trsťových močiarov a zvyškov lužných lesov.

Vodné plochy sú domov obojživelníkov ako kunka červenobruchá a mlok dunajský, z bezstavovcov – mäkkýšov kotúľka štíhla a korýtko riečne alebo vážka klinovka hadia. Na vzhľade lokality sa však asi najvýraznejšie „podpisuje“ bobor vodný. V jazierkach a ich okolí možno nájsť početné bobrie ohryzy ako aj bobrie stavby – hate a tzv. hrady – navŕšené kopy dreva, ktoré ukrývajú vchod do bobrej nory.

Typickými obyvateľmi nivných lúk sú motýle. Ohniváčik veľký sa viaže na širokolisté štiavy, ktoré sú živnou rastlinou jeho húseníc. Z vtákov tu možno pozorovať, ale najčastejšie začuť, trsteniarika malého, lysku čiernu, chrapkáča poľného, strnádku lúčnu. Drobné živočíchy tu ako svoju potravu lovia haja červená, volavka popolavá, bocian biely a iné. Dutiny v stromoch v lužnom lese používajú ako svoje obydlie okrem vtákov aj netopiere ako napríklad uchaňa čierna. Netopier obyčajný využíva les ako lovisko.

Viac informácií o tomto nádhernom území sa môžete dozvedieť aj na náučnom chodníku, ktorý prechádza Nivou Moravy. Chodník môžu pri sledovaní prírodných zaujímavostí využiť peší návštevníci i cyklisti.

 

Zdroje: