facebook youtube
sk | en | de | hu

Ľudia

Tomáš Kušík

RNDr., PhD.

Predseda

Projektový manažér - Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého a Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

- od 2005 BROZ
- 2002 - 2005 Plantlife International, CEE regional coordinator
- 1995 - 2000 PRIF UK (odbor environmentalistika - Katedra ekosozológie a fyziotaktiky)kusik( at) broz.sk | 00421 903 046 540

Matúš Kúdela

Mgr., PhD.

Člen rady BROZ

- od 2005 - VŠ učiteľ Katedra zoológie PRIF UK
- 2002 - 2005 PhD PRIF UK (zoológia)
- 2002 PRIF UK (biológia)kudela( at )fns.uniba.sk |

Pavol Littera

Mgr., PhD.

Člen rady BROZ

Podpredseda BROZ 

- 2008-2012 PRIF UK, PhD štúdium, venuje sa výučbe v oblasti ochrany biodiverzity
- 2003 - 2008 PRIF UK (odbor Ochrana a využívanie prírody a krajiny)
- od 2003 BROZ dobrovoľník
- realizoval viacero menších projektov zameraných na obnovu prírodných hodnôt lesostepných lokalít a rozvoj dobrovoľníckej práce
- realizuje mapovanie hlavových vŕb v regióne Podunajskej nížiny


littera( at )broz.sk | +421 948 177 555

Silvia Halková

Mgr.
Výkonná riaditeľka  BROZ a Projektová manažérka - Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

- 1997 – Mgr. Environmentálne plánovanie a manažment, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, katedra: Krajinná ekológia
- 2000 – MSc. v Environmentálnych vedách a politike, Stredoeurópska univerzita, Budapešť (program akreditovaný Univerzitou v Manchestri)
- 1997 – 1998 – SLOVNAFT a.s., Odbor ochrany životného prostredia, ISO 14001, Monitoring imisií
- 1999 - GEOtest Bratislava s.r.o., Bratislava, Slovensko, ISO 9000
- 2000 – 2002 - AEA Technology UK, Bratislava a Praha, environmentálny konzultant - asistent (PHARE projekty, twinning projekty – predvstupová pomoc)
- 2002 – 2003 – KAP, s.r.o Praha –environmentálny konzultant junior -  due – diligence audity podnikov, Integrované povoľovanie prevádzok, ISO 14001
- 2003 – 2010 – MŽP SR – Štrukturálne fondy – príprava a implementácia operačných programov v životnom prostredí  pre programové obdobie 2004 – 2006, a 2007 – 2013 (oblasť ovzdušie, zmena klímy a obnoviteľné zdroje energie), národný kontaktný bod pre LIFE+
- 2011 – Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra – vedúca oddelenia projektov – príprava a implementácia projektov financovaných z európskych zdrojov
- September 2011 – BROZ
- 2012 – 2015 – Materská dovolenka

 


halkova(at)broz.sk | +421 948 497 313
Devečka

Andrej Devečka

Ing.

Projektový manažér - Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy 

- 2001 – 2007 Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen (aplikovaná ekológia)
- 2005 – 2007 Fakulta prírodných vied, University of Vienna (biológia)
- práca pre mimovládnú organizáciu CEPTA ako koordinátor medzinárodného projektu Feeding and Fuelling Europe zaoberajúceho sa témou negatívnych externalít súvisiacich s intenzívnou produkciou  biopalív a krmovín pre hospodárske zvieratá


devecka( at )broz.sk | +421 905 973 650

Alžbeta Rišková

Mgr.

Projektová asistentka - Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy 

2011 - 2016 Doktorandské štúdium na PrifUK - odbor pedológia
2006 - 2011 Prírodovedecká fakulta UK - odbor environmentalistika


riskova( at )broz.sk | + 421 903 046 540

Lucia Leváková

Mgr.

Mediálna manažérka - Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy 

- 2011 – 2012 doktorandské štúdium na PrifUK (krajinná ekológia)
- 2006 – 2011  PrifUK (environmentalistika)


levakova( at )broz.sk | +421 904 252 443
Batovská

Miroslava Bátovská


Finančná manažérka - Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

- 2005-2011 bankovníctvo, rôzne pozície
(manažér servisu, finačný poradca)
- 2003-2004 opatrovanie v Taliansku
- 1998-2003 Slovenská pošta, a.s.
- nadstavbové štúdium geodezie a zememeračstva v Banskej Štiavnici (1996)


batovska( at )broz.sk | +421 949 593 267
IM

Imrich Major


- 2011 - 2014 SZČO - poradenská činnosť

- 2010 - 2011 Správa katastra Dunajská Streda
- 1990 - 2010 Lesy SR š.p.
- 1987 - 1990 Geodézia n.p.
- 1984 - 1987 SPŠS Bratislava - Odbor geodézia imrich.major( at )outlook.sk | +421 905 228 316
Lipovský

Peter Lipovský


LesníkOchrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
 
- do roku 2012 fakultatívny ochranár prírody, podporovateľ
- 2003 -2012 rôzne pozície v medzinárodnej telekomunikačnej spoločnosti
- hudobný skladateľ a textár

lipovsky( at )broz.sk | + 421 903 046 540

Ľudovít Farkaš


Terénny pracovníkOchrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy 
broz@broz.sk | + 421 903 046 540

Katarína Tuhárska

Mgr., PhD.

Manažérka projektu - Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi a Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných biotopov v Čechách a na Slovensku 


- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (krajinná ekológia)
- Vrije Universiteit Brussels, Belgicko (humánna ekológia)
- práca pre mimovládne organizácie: Bellona Foundation (Brusel, Belgicko, administratívna pracovníčka), Community Centred Conservation C3 (Maurícius, výskumná pracovníčka – monitoring potravnej základne dugonga na ostrovoch v indickom oceáne)


tuharska( at )broz.sk | +421 915 767 762
Krcova

Kvetoslava Krčová


Finančná manažérka - DANUBEPARKS CONNECTED

 

 


krcova( at )broz.sk | + 421 949 593 267
Andrea Froncova

Andrea Froncová

Mgr.

Manažérka projektu - DANUBEPARKS CONNECTED

- 2005 - 2010 Univerzita Komenského v Bratislave, odbor environmentalistika - Katedra ekosozológie a fyziotaktiky
- Universidad de Granada + výskum na Granadskom vodnom inštitúte
- projektový manažment v Národnej agentúre pre program Mládež v akcii
- skúsenosti v administrative a prekladateľstve, práci na organických a permakultúrnych farmách

 


froncova(at)broz.sk | +421 944 614 290
Peter Hollý

Peter Hollý

Ing.

Odborný technický pracovník - Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných biotopov v Čechách a na Slovensku

- 1995 - 2000 - Technická univerzita vo Zvolene, lesnícka fakulta
- 2001 - 2003 - Obvodný úrad ŽP v Trnave
- 2003 - 2013 - Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, vo funkcií lesníka
- od 2013 - BROZholly( at )broz.sk | +421 908 745 599
Barbora Vitázková

Barbora Kaľavská

Mgr.

Projektová asistentka - Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi

2010 - 2014 - doktorandské štúdium Katedra zoológie PRIF UK 
2005 - 2010 - štúdium zoológie PRIF UK
od 2004 - dobrovoľnícka práca v BROZ a ďaľších organizáciach zameraných na ochranu prírody 
 
 
 
 
 

vitazkova( at )broz.sk | +421 949 411 114

Zsolt Peredy


Technický pracovníkOchrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi 
peredy( at )broz.sk | + 421 903 046 540

Viera Stloukalová

Mgr., PhD.

Projektová asistentkaOchrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého

 - od 2016 BROZ
- 1992 – VŠ učiteľ na PriF UK
- 1991-1997 doktorandské štúdium – Zoológia
- 1986-1991 – PriF UKstloukalova( at )broz.sk | +421 905 212 193

Beáta Karpathy

Mgr.
Manažérka pre zvyšovanie povedomia o projekte - Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
karpathyova( at )broz.sk | + 421 903 046 540
Jonášová

Jana Jonášová

Ing.

Finančná manažérka - Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého

- Ekonomická Univerzita Bratislava, Obchodná Fakulta
- finančná manažérka BROZ od roku 2003
- ukončené projekty:
LIFE06NAT/SK/000115 "Obnova a manažment biotopov pieskových dún vo Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie"
LIFE05NAT/SK/000112 "Obnova mokradí Záhorskej nížiny"
LIFE03NAT/SK/000097 "Ochrana a mažment dunajských lužných lesov"

 

jonasova( at )broz.sk | +421 949 593 267

Angelika Schmid

Mgr.
Finančná manažérkaObnova a manažment dunajských lužných biotopov
schmid( at )broz.sk | + 421 949 593 267
Surovec

Pavol Surovec

RNDr.

Projektový manažér - Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

- 2009 – 2012 projektový manažér projektov ERDF /ŠF EÚ/ (Fyzikálny ústav SAV)
- 2006 – 2008 administrátor a koordinátor projektu ESF /ŠF EÚ/ (PriF UK)
- 2002 – 2006 doktorandské štúdium (PriF UK)
- 1997 – 2002 magisterské štúdium (PriF UK, biológia)


surovec( at )broz.sk | +421 904 507 697

Žofia Filagová

Mgr.

Projektová asistentka - Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

2009 - 2015 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava - Katedra environmentálnej ekológie
2013 - 2014 University of Limerick, Írsko - Environmental Science


filagova (at) broz.sk | +421 948 370 437

Daniela Žišková


Projektová asistentka - Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
ziskova( at )broz.sk | + 421 949 593 267

Lucia Senková

Mgr.

Lokálna manažérka - Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

2006 - 2011 Prírodovedecká fakulta UK - odbor environmentalistika

 

 


senkova( at )broz.sk | + 421 903 046 540

Katarína Jóbová


Terénna pracovníčka - Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
broz( at )broz.sk | + 421 903 046 540
Jaroslav Cief

Jaroslav Cief

Mgr.

Terénny pracovník - Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

- 2006 – 2011 PRIF UK (odbor environmentalistika – Ochrana a využívanie prírody a krajiny/Pedológia)

 


cief(at)broz.sk | +421 944 278 185

Karolína Sobeková

Mgr., PhD.

- materská dovolenka

Projektová manažérka - Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého (do 1/2016)

- 1.,2.,3. stupen VŠ PRIF UK (zoológia)
- 2006 - 2009 projekt ESF Národné taxonomické centrum (PVOC, PriF UK)
- 2009 - 2011 Projekt APVV Príroda v priamom prenose (Katedra zoológie PriF UK)
- 2009 - 2012 Ústav Biologie Obratlovcu ČAV Studenec


sobekova( at )broz.sk | +421 910 942 875
Pilchová

Daniela Pilchová

RNDr.

- materská dovolenka

Projektová asistentka - Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého

- 2007-2011 – doktorandské štúdium na PRIF UK (zoológia)
- 2002-2007 – magisterské štúdium na PRIF UK (biológia-geografia)


pilchova( at )broz.sk | +421 903 046 540