Hydraulický výskum – testovacie merania (model v hydrotechnickej hale VÚVH)