Interaktívne výstavy sú putovné, BROZ ich zapožičiava múzeám, knižniciam, environmentálnym centrám, školám a ďalším inštitúciám. Ak máte záujem o bezplatné zapožičanie niektorej z našich výstav (ideálne na dobu min. 1 mesiac) kontaktujte nás mailom broz(at)broz.sk alebo telefonicky  (+ 421-2-555 62693). Na prezentáciu výstavy je nutné zabezpečiť si sprievodcu, čas trvania sprievodu je cca 1 hod. a odporúčaný maximálny počet návštevníkov v jednej skupine je 20.

,,Kolmý riečny breh – najlepšie miesto pre život“

Interaktívna putovná výstava pre školy

BROZ a Prírodovedecká fakulta UK pozývajú na novú interaktívnu výstavu Kolmý riečny breh – najlepšie miesto pre život, o živote včelárika zlatého, rybárika riečneho a brehule hnedej, ktorá ponúka žiakom možnosť hravou formou absolvovať hodinu biológie a naučiť sa niečo o ochrane prírody. Výstava je dvojjazyčná v slovenskom a maďarskom jazyku.

Výstavu, ktorú máte možnosť si teraz prezrieť sme naplánovali v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana hniezdnych a potravných biotopov brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne. Cieľom výstavy je poskytnúť zaujímavú a hravú environmentálnu výchovu, pri ktorej sú návštevníci stimulovaní zapojiť sa. Výstava je zameraná predovšetkým na žiakov a študentov od 5 – 15 rokov.

Hlavným cieľom výstavy je predstaviť tri druhy vtákov – rybárika riečneho (Alcedo atthis), včelárika zlatého (Merops apiaster) a brehuľu hnedú (Riparia riparia) a ich biotopy. Výstava informuje o ekologických charakteristikách týchto druhov, o ich nárokoch na biotop, o ich funkcii v ekosystémoch, o príčinách ohrozenia (resp. úbytku) týchto druhov a tiež o priamych opatreniach, akými sú obnova hniezdnych a potravných biotopov, pomocou ktorých môžeme podporiť prežitie týchto ohrozených druhov.

Interaktívna výstava Kolmý riečny breh (SK/HU)

Tajný život hraboša severského panónskeho

Základnými témami výstavy sú život hraboša severského v mokradiach Podunajska, ekologické vzťahy v mokradiach, zmeny krajinnej štruktúry Podunajska počas historických období, ale aj dôležitosť ochrany prirodzených biotopov hraboša severského panónskeho prostredníctvom opätovného zavedenia tradičných spôsobov hospodárenia do oblasti Podunajskej nížiny.

Ústrednou časťou výstavy je sústava panelov znázorňujúcich prirodzený biotop hraboša – trstinové a ostricové porasty, ktoré vytvárajú model nory hraboša v nadživotnej veľkosti. Vo vnútri „nory“ nazrú návštevníci, prostredníctvom multimediálnej plochy, do skrytého života tohto nenápadného cicavca, vydajú sa na cestu do minulých geologických období a dozvedia sa, akým hrozbám musí tento druh v súčasnosti čeliť. Počas prehliadky výstavy si preveria všetky zmysly – čuch pri hľadaní pachovej stopy, orlí zrak pri pátraní po hrabošovi ukrytom v hustom tŕstí a hmatom zase návštevník zablúdi do dôb dávno minulých, keď boli hraboše severské panónske oveľa bežnejšie ako dnes. Súčasťou výstavy je aj model potravinového reťazca s veľkou maketou kane močiarnej a tiež veľkoplošná mapová skladačka Podunajska.

Zo života vtákov v Dunajských luhoch

Témy výstavy ako ochrana vzácnych druhov vtáctva okolia Dunaja, obnova ich prirodzených životných podmienok, schopnosť prirodzených lužných lesov zadržať značné množstvo vody pri povodniach, ale aj revitalizácia starých riečnych ramien a obnova prirodzeného charakteru brehov sú zaujímavé nielen pre obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti Dunaja, ale aj pre iné regióny Slovenska.

Ústredným prvkom výstavy sú maľované panely znázorňujúce cyklus života riečnej krajiny. Obrazy návštevníkov postupne prevedú z prostredia samotnej rieky do okolitých lužných lesov. Zároveň ich oboznámia s druhmi stromov rastúcich pri brehoch rieky. Pochopia, ako sa vŕby vyrovnávajú s prebytkom vody, ale aj to, ako sa postupne mení tvrdosť dreva týchto stromov. Súčasťou výstavy sú aj drevené modely vtákov v životnej veľkosti, ktoré sú umiestnené vo verných napodobeninách svojich skutočných hniezdisk. Priestor na tvorivosť a hru ponúkajú aj ostatné časti výstavy. Jednou z nich je bezpochyby veľká mapová skladačka Žitného ostrova – oblasti, ktorá vďačí Dunaju za úrodnú pôdu a najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe alebo Dunajská ponorka, v ktorej sa dá spoznať tajomný svet pod hladinou Dunaja, hra o prírode na magnetickej tabuli a mnohé ďalšie.