facebook youtube
sk | en | de | hu

Projektové aktivity a predpokladané výsledky aktivít

Projektové aktivity a predpokladané výsledky aktivít:

A.     Prípravné aktivity

A.1: Štúdia obnovy prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja s využitím hydrodynamického modelovania (VÚVH)

Predpokladané výsledky: Konečný návrh obnovných zásahov vrátane špecifikácie základných parametrov

A.2: Odborná štúdia obnovy laterálnej konektivity dunajských ramien s hlavným tokom Dunaja a zlepšenie vodného režimu mokradí (VÚVH)

Predpokladané výsledky: Konečný návrh expertnej štúdie, ktorá bude obsahovať všetky navrhované obnovné zásahy a ich základné parametre

A.3: Technická dokumentácia (VVB)

Predpokladané výsledky: Vypracovaná technická dokumentácia, podľa ktorej sa budú realizovať revitalizačné aktivity C.1 a C.2, predložená na stavebné konanie a získané všetky potrebné povolenia na začatie stavby.

A.4: Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu, reprodukcie týchto druhov a spracovanie návrhu aktivít na ochranu lesných ekosystémov (NLC, BROZ, DINPD)

Predpokladané výsledky: Zozbieraný genofond 200 DNA – overených genotypov topoľa čierneho s rôznou identifikáciou  a GIS záznamami na Maďarskej strane.

Jednotlivé stromy/ overené porasty budú identifikované na Slovenskej strane ako zdroj reprodukčného materiálu, a z nich najhodnotnejšie budú nominované do Národného registra a Národného zoznamu Lesného reprodukčného materiálu.

Odborná štúdia, ktorá odporučí konkrétne obnovné zásahy za účelom zlepšenia stavu ochrany cieľových lesných biotopov.

A.5: Odborná štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov (BROZ)

Predpokladané výsledky: Vypracovaná odborná štúdia obsahujúca návrhy obnovných zásahov v nížinných lúkach a nelesných biotopoch, ktorá bude prediskutovaná so zainteresovanými stranami a odborníkmi (stretnutia s odborníkmi a zainteresovanými stranami budú minimálne 2).  

B.      Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Purchase / lease of land – nákup/ prenájom pozemkov (BROZ)

Predpokladané výsledky: Za účelom realizácie C aktivít budú prenajaté alebo nakúpené pozemky.

C.      Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova prietočnej kapacity a longitudinálnej spojitosti systému dunajských ramien (BROZ, VVB)

Predpokladané výsledky: Aktivita bude implementovaná v CHVÚ Dunajské luhy. Minimálne 5 technických objektov bude vybudovaných alebo zrekonštruovaných na vybraných lokalitách tam, kde bude dosiahnutý maximálny ekologický vplyv na najväčšie úseky ramennej sústavy . Vodný režim sa zlepší na ploche minimálne 1850 ha. Aktualizovaný  „Prevádzkový poriadok“ s novými technickými opatreniami a maximálnym ekologickým prínosom bude pripravený.  Stav ochrany cieľových druhov sa zlepší a ich populácia vzrastie.

C.2: Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí (BROZ, VVB)

Predpokladané výsledky: Dva väčšie systémy ramien budú obnovené v ich celej pôvodnej dĺžke. To zahŕňa aj obnovu vodného režimu a riečnej dynamiky. Očakáva sa, že minimálne 4500 m riečnych ramien bude znovupripojených k vodnému toku s perspektívou trvaloudržateľnej obnovy hniezdnych biotopov cieľových druhov. Migračné bariéry pre ryby a iné vodné organizmy budú odstránené. Z dôvodu obmedzeného prístupu do niektorých oblastí bude znížené aj narušovanie vzácnych druhov a biotopov ľudskou činnosťou.

4 mokrade budú obnovené s celkovou rozlohou minimálne 37 ha.

Stav ochrany cieľových druhov sa zlepší a ich populácia vzrastie.

C.3: Príprava sadbového materiál a založenie biologickej základne (NLC, DINPD)

Predpokladané výsledky: Bude vybudovaný archív/register genetických zdrojov pôvodných lesných druhov drevín v Dunajských luhoch na Slovensku. Dôležité druhy drevín budú reprezentované minimálne 20 kusmi každého druhu v registri NLC. Spolu bude vypestovaných 45 000 kusov sadeníc za účelom znovuzalesnenia v priebehu projektu. Genofond bude vytvorený na ploche 3.8 ha partnerom DINPD v Maďarsku.  Počet genotypov v Maďarsku uložených v genofonde bude minimálne 400.

C.4: Obnova skladby autochtónnych druhov drevín a zvýšenie biodiversity lesných porastov (BROZ, DINPD)

Predpokladané výsledky: Výsadba 57 500 ks pôvodných druhov drevín na celkovej rozlohe 45 ha, z toho 45 000 na slovenskej časti územia. Odstránenie inváznych druhov rastlín a drevín na rozlohe minimálne 40 ha na Slovensku. Po výsadbe budú mladé sadenice podľa potreby ošetrované.

V Maďarsku, lokalita ostrov Háros: odstránenie Negundo aceroides, Fallopia japonica, Solidago sp. na minimálne 7 ha. Obnova lužného lesa (na viacerých menších lokalitách) v celkovej výmere 3.5 ha. Vybudovanie plota okolo vysadených stromov ako ochrana pred zverou v celkovej dĺžke 1,550 m.

Odstránenie odpadu a starej vojenskej munície na ploche 5 ha. Odstránenie munície je nevyhnutné pre začatie obnovných opatrení, aby bola zabezpečená bezpečnosť vedcov a ostatných pracovníkov  podieľajúcich sa na projekte.

560 m dlhý betónový plot, ktorý prebieha stredom lužného lesa bude odstránený.  Prerušením hrádzí v plote  na dvoch miestach sa zabezpečí lepšie a častejšie zaplavovanie v tejto oblasti.

C.5: Obnova nížinných lúk a  nelesných biotopov (BROZ)

Predpokladané výsledky: Celkovo bude obnovených 84 ha lúčnych ekosystémov a bude zavedený ich pravidelný manažment.  Minimálne 150 hlavových vŕb bude obnovených a 200 kusov nových vŕb bude vysadených.

D.     Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Hydromorfologický a hydrobiologický monitoring (VÚVH)

Predpokladané výsledky: Databáza hydrologických, morfologických, klimatologických, biologických a chemických dát charakterizujúcich stav pred implementáciou projektu a po implementácii projektu. Posúdenie súčasného stavu biotických a abiotických zložiek ramenného systému v projektovom území. Posúdenie efektívnosti navrhovaných opatrení.

D.2: Monitoring bioty (BROZ, DINPD)

Predpokladané výsledky: Bude vytvorená databáza s odhadovaným počtom niekoľko tisíc záznamov.  Na konci projektu bude pripravená monitorovacia správa s celkovými výsledkami za účelom poskytnutia spätnej väzby po implementácii obnovných C aktivít.

Vedecké informácie o vybraných druhoch monitorovanej bioty budú prezentované v ročných čiastkových správach.  Záverečná správa porovná situáciu pred implementáciou C aktivít a po implementácii aktivít. Ročné záznamy z monitoringu poskytnú obraz o zmenách v populáciách sledovaných druhov v nadväznosti na realizované opatrenia a overia efektívnosť C aktivít.

D.3: Monitoring socioekonomického dopadu projektu (BROZ)

Predpokladané výsledky: Jedna záverečná správa o socioekonomickom dopade aktivít projektu bude pripravená na záver projektu. Táto správa zhodnotí socioekonomické dopady implementovaných C aktivít.

D.4: Monitoring vplyvu projektu na ekosystémové funkcie (BROZ)

Predpokladané výsledky: Ekosystémové funkcie dôležité pre projektovú lokalitu budú charakterizované na začiatku projektu, po predchádzajúcom monitoringu projektových lokalít a celkovom monitoringu (bioty, hydrobiologickom monitoringu a pod.). Relevantné ekosystémové funkcie pre každú projektovú lokalitu budú vybrané a tie budú následne monitorované.

Tiež relevantné ekosystémové funkcie pre špecifické biotopy budú vybrané a monitorované. Stav ekosystému vo vzťahu k ekosystémovým funkciám bude meraný na začiatku a na konci projektu.

Na záver bude pripravená záverečná správa, charakterizujúca ekosystémové funkcie pred projektom a po projekte.

D.5:  Monitoring dopadu informačných aktivít projektu (BROZ)

Predpokladané výsledky: V tejto aktivite sa bude monitorovať dopad informačných aktivít na zmenu povedomia verejnosti. Monitorované výsledky budú prezentované v excel tabuľkách a grafoch, kde bude zjavný posun vo vnímaní problematiky. Percento úspešných odpovedí v dotazníkoch a kvízoch bude merané na začiatku aktivity a na konci  aktivity. Výsledky a grafy budú prezentované v rámci záverečnej správy, ktorá bude vypracovaná a konci projektu.

E.      Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Projektová web – stránka (BROZ)

Predpokladané výsledky: Bude vytvorená a pravidelne aktualizovaná stránka projektu počas celého trvania projektu v troch jazykových verziách – AJ, SJ, MJ.

E.2: Stretnutia so stakeholdermi a študijné cesty (BROZ)

Predpokladané výsledky: Konštantná komunikácia so stakeholdrami (zainteresovanými stranami)  bude udržiavaná počas celej realizácie projektu. Bude zorganizovaných minimálne 24 stretnutí (V priemere sa počíta s účasťou asi 5 zástupcov na jednom stretnutí). V rámci projektu budú zorganizované 2 študijné cesty pre cca 30 účastníkov.

E.3: Publikovanie informácií, vzdelávacie a propagačné materiály (BROZ, NLC, DINPD)

Predpokladané výsledky: V rámci projektu budú pripravené a vytlačené tieto propagačné materiály:

-          Letáky

-          Odborné brožúry – 3 typy (napr. Objavuj Národný park Dunaj Ipeľ)

-          Látkové propagačné tašky, perá, zápisníky, kalendáre, hrnčeky

-          Nálepky

-          Magnetky

-          Tričká

E.4: Prezentácie a terénne exkurzie pre študentov, učiteľov a verejnosť (BROZ, DINPD)

Predpokladané výsledky: V tejto aktivite bude zorganizovaných na Slovensku: 10 exkurzií so sprievodcom pre študentov (spolu pre cca 200 študentov), 5 exkruzií so sprievodcom pre verejnosť (spolu 50 účastníkov).

V Maďarsku: Jeden 5- dňový tréning pre sprievodcov (20 účastníkov), päť 1- dňových demonštračných exkurzií pre učiteľov.

Očakáva sa účasť 4000 účastníkov na exkurziách so sprievodcom počas trvania projektu.

E.5: Propagácia projektu na konferenciách a v médiách (BROZ, VUVH, NLC)

Predpokladané výsledky: Projekt bude prezentovaný na minimálne 13 konferenciách, 4 tlačové konferencie budú zorganizované, 5 tlačových správ bude vyprodukovaných, 30 článkov o projektových aktivitách bude publikovaných, 5 rozhovorov v rádiu a 10 TV šotov.

E.6: Prezentácie pre školy a verejnosť, interaktívne vzdelávacie výstavy (BROZ, DINPD)

Predpokladané výsledky: 10 prezentácií pre študentov (spolu 200 účastníkov)

5 prezentácií pre verejnosť (spolu 100 účastníkov)

Bude pripravená stabilná výstava na slovenskej strane, ktorú navštívi minimálne 10 inšitúcií/organizácií/ škôl (minimálne 3500 účastníkov)

Paralelne bude vytvorená výstava na maďarskej strane, predpokladaná návštevnosť 5000 návštevníkov počas trvania projektu.

E.7: Detské tábory v prírode (BROZ)

Predpokladané výsledky: Dvadsať 5-dňových táborov celkovo pre 240 detí bude zorganizovaných v projektovom území na slovenskej strane.

E.8: Záverečná konferencia (BROZ)

Predpokladané výsledky: Záverečná konferencia s minimálne 40 účastníkmi zo Slovenska a susediacich krajín bude zorganizovaná v závere projektu. Očakáva sa účasť minimálne 5 zástupcov médií. Výsledky konferencie budú prezentované minimálne formou 5 mediálnych výstupov (napr. online a tlačené články, rozhovory v TV, rádiu).

E.9: Networking s inými projektmi a inštitúciami (BROZ)

Predpokladané výsledky: Šesť 3- dňových návštev pre 3-5 členov projektového tímu alebo kľúčových stakeholderov bude zorganizovaných počas trvania projektu. Návštevy budú na projektové lokality podobných projektov, kde sú navrhované a realizované podobné obnovné zásahy: pastva, výsadba pôvodných druhov drevín, obnova trávnatých porastov, mokradí a pod. napr. v Českej republike, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku alebo Poľsku.

E.10: Organizácia rodinného dňa (DINPD)

Predpokladané výsledky: 6 rodinných dní (každý rok trvania projektu jeden), s očakávanou návštevnosťou 500 návštevníkov na jednom dni, celkovo 3000 návštevníkov.

E.11: Informačné tabule(BROZ)

Predpokladané výsledky: Inštalácia 10 väčších  informačných tabúľ. Inštalácia menších informačných tabúľ podľa požiadaviek aktivít a projektu.

E.12: Správa pre laickú verejnosť (BROZ)

Predpokladané výsledky: Správa o projekte a jeho výsledkoch pre laickú verejnosť vytlačená a distribuovaná verejnosti na konci projektu.

F.       Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Manažment projektu (BROZ)

Predpokladané výsledky: Bezproblémová implementácia projektu. Vypracované 4 správy o pokračovaní projektu, jedna správa v polovici projektu a záverečná správa projektu.

F.2: Projektové účtovníctvo a finančné riadenie (BROZ, DINPD)

Predpokladané výsledky: Transparentné účtovníctvo projektu a finančné riadenie.

F.3. Projektový audit (BROZ)

Predpokladané výsledky: Audit projektu so záverečným zhodnotením v záverečnej správe projektu.

F.4: Plán udržiavacích opatrení – po skončení LIFE projektu (BROZ)

Predpokladané výsledky: Vypracovaný plán udržiavacích opatrení na projektových lokalitách – po skončení LIFE projektu.